کلید پیشرفت کشور دست شما [سینماگران] است. من شأن سینما را این می‌دانم.امروز کلید پیشرفت این کشور، به‌میزان زیادی دست شماست.
مقام معظم رهبری