31 سایت استانی تحت عنوان (شهدای شاخص استان) که تاکنون برای هر استان 30 شهید شاخص با اطلاعاتی همچون  فیلم، عکس، مصاحبه، سخنرانی وغیره  در آن  بارگذاری شده است.